CS ▾

Obchodní podmínky soutěže ze dne 25.5.2020 na sociální síti Facebook

1. Pořadatelem soutěže "Samoobslužná rádelna CZ s.r.o., Na Harfě 935/5b, Praha 9, 190 00, IČ 07258101, DIČ: CZ07258101, zapsaná v OR vedené Městským soudem v Praze, spisová značka 297865/MSPH (dále jen "pořadatel").
2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.
3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.
4. Soutěžit je možné v období od 25.5.2020 do 35.5.2020 do 24:00hod. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením jednoho komentáře obsahující odpověď v podobě vypočítaného výsledku kvízu uvedeného v obrázku pod textem. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům.Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže.
5. První, kdo odpoví správně bude vítěz a získá žeton v hodnotě 160 kč na vyprání a vysušení 18kg prádla, který je platný kdykoli v otevírací době. Předání odměny proběhne po dohodě mezi oběma stranami v týdnu od 1.6.2020, kdy zástupce společnosti Vyper.cz osobně předá výhru v provozovně na adrese Hrazená 10, Liberec nebo Mlýnská 8, Kolín.
6. Výherce soutěže bude o výhře informován do 5 dnů od skončení soutěže pomocí komentáře pod soutěžní post. Za účelem odevzdání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo) a to prostřednictvím vyhodnocovacího postu nebo vložením komentáře pod soutěžní post. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 7 dnů od vyhlášení výsledků, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.
7. Výherce získává výhru uvedenou v bodě 5.
8. Na výhru nevzniká právní nárok.
9. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno a příjmení výherce, adresa a tel. číslo) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů.
Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let).
Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.
10. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.
11. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30-ti dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

V Praze dne 25.5.2020